Güncel vergi sigorta gümrük dış ticaret mevzuatın adresi

TCMBZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2016/5)

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2016/5)

22.10.2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, ikinci ve altıncı fıkraları değiştirilmiştir. ...

SGKGENELGE 2016-23 (2886/4734 Sayılı Kanun kapsamı dışında “özel”den “özel”e verilen işlerde, aynı işyeri dosyasından işlem yapılması)

21.10.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu: 2886/4734 Sayılı Kanun kapsamı dışında “özel”den “özel”e verilen işlerde, aynı işyeri dosyasından işlem yapılması hakkında ...

Diğer MevzuatKIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/37)

21.10.2016 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin de...

Diğer MevzuatPETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.10.2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları sırasıyla değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. ...

Maliye BakanlığıÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:2)

13.10.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C) kısmının 5 inci bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. ...

Yargı KararlarıANAYASA MAHKEMESİNİN 7/9/2016 TARİHLİ VE E:2016/124, K:2016/155 SAYILI KARARI

11.10.2016 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı: VUK’nun 355.maddesine eklenen “…bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere …” ibaresine yönelik esas incelemenin “kira gelirlerinde belge ile tevsik zorunluluğuna uyulmaması halinde kesilecek özel usulsüzlük ce...

Türkiye İş KurumuÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

11.10.2016 Türkiye İş Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleri ile incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. ...

SGKGENELGE 2016-22 (6736 sayılı Kanun kapsamında prim ve İPC borçlarına ilişkin kapsamın genişletilmesi)

10.10.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6736 sayılı Kanun kapsamında prim ve İPC borçlarına ilişkin kapsamın genişletilmesi ...

SGKSOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

07.10.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıDÜZELTME : HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:77) İLE İLGİLİ

05.10.2016 Maliye Bakanlığı: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:77)’nin4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “sekizinci” ibaresi Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın 59491943-010.05-99744 sayılı yazısına istinaden “yedinci” olarak düzeltilmiştir. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Maliye Bakanlığı(2016/9256) 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR

05.10.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranlarının tespit edilmesidir. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Ekonomi Bakanlığı(2016/9139) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

05.10.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıKATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7)

04.10.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 10 uncu bölümünden sonra gelmek üzere ölüm eklenmiş ve bu bölümden sonra gelen bölümün numarası buna göre teselsül ettirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıHARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:77)

04.10.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açık...

Maliye BakanlığıGELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:293)

02.10.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 22, 23 ve 25 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile...