Güncel vergi sigorta gümrük dış ticaret mevzuatın adresi

Maliye BakanlığıBAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

23.08.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. ...

Vergi Rehberleri6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN REHBERİ

19.08.2016 Vergi Rehberi: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ...

Kanunlar(6736) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

19.08.2016 Kanun: Bu Kanun, bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de kapsar. ...

Ekonomi BakanlığıDAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/7)

14.08.2016 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. ...

Kanunlar(6735) ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU

13.08.2016 Kanun: Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü ala...

Türkiye İş KurumuAKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.08.2016 Türkiye İş Kurumundan: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(2016/9094) TASARIM FAALİYETİ ALANLARI HAKKINDA KARAR

11.08.2016 Bakanlar Kurulu: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaş...

Bakanlar Kurulu Kararı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(2016/9093) AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK AR-GE PERSONELİ SAYISININ TESPİTİ HAKKINDA KARAR

11.08.2016 Bakanlar Kurulu: 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı on beş olarak belirlenmiştir. Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faa...

Bakanlar Kurulu Kararı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(2016/9091) AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN AR-GE VEYA TASARIM PERSONELİNİN MERKEZ YA DA BÖLGE DIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÜCRETLERİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KARAR

11.08.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, bel...

TURMOBYEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

11.08.2016 TÜRMOB: 30 Temmuz – 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacağı duyurulan ve ertelenen 2016/2 dönemi Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 26 Ağustos-5 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(2016/9092) AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR

10.08.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunuuyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması. ...

Maliye BakanlığıMALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:15)

10.08.2016 Maliye Bakanlığından: Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:13)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

TCMBZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2016/3)

10.08.2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

10.08.2016 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ...

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

10.08.2016 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin di...