Bakanlar Kurulu Kararı(2018/11284) VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ HAKKINDA KARAR

24.02.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Tcari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular; bilanço esasına göre defter tutanlar, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest mes...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /100 (serbest meslek erbabı tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılması hk.)

23.02.2018 Maliye Bakanlığı: 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ...

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.02.2018 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Para Kredi ve Koordinasyon KuruluPAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/2)

22.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Para Kredi ve Koordinasyon KuruluTÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/3)

17.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in ikinci bölümünün başlığı değiştirilmiştir. ...

Gümrük ve Ticaret BakanlığıGÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:2)

17.02.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin 39 uncu maddesine fıkralar eklenmiştir. ...

Diğer MevzuatPETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.02.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “biyodizel” ibaresi “akaryakıt” olarak değiştirilmiştir. ...

TCMBDÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

17.02.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bu Yönetmeliğin amacı, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ...

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

17.02.2018 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren ma...

Para Kredi ve Koordinasyon KuruluYURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/1)

16.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

15.02.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiştir. ...

Diğer MevzuatTÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2018 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/2)

13.02.2018 Türk Patent ve Marka Kurumundan: Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2018/1)’in 3 üncü maddesine fıkra eklenmiştir. ...

SPKPAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.ç)

13.02.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. ...

SPKÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.b)

13.02.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 2 nci maddesine fıkra eklenmiştir. ...

Ekonomi BakanlığıİTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

13.02.2018 Ekonomi Bakanlığından: İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nin 5 inci maddesi değiştirilmiştir. ...