Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:493)

21.03.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amaç ve kapsamını, Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ili...

Ekonomi BakanlığıCAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2018/11201 SAYILI KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

15.03.2018 Ekonomi Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. ...

Kanunlar(7101) İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

15.03.2018 Kanun: İcra ve İflâs Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Gümrük ve Ticaret BakanlığıŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

13.03.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Kanunlar(7099) YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

10.03.2018 Kanun: Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. ...

Gümrük ve Ticaret BakanlığıGÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GEÇİCİ İTHALAT)(SERİ NO:6)

08.03.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “gümrük idare amirince incelenerek,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (h) bendi değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:492)

28.02.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname...

Bakanlar Kurulu Kararı, Maliye Bakanlığı(2018/11284) VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ HAKKINDA KARAR

24.02.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Tcari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular; bilanço esasına göre defter tutanlar, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest mes...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /100 (serbest meslek erbabı tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılması hk.)

23.02.2018 Maliye Bakanlığı: 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ...

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22.02.2018 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Para Kredi ve Koordinasyon KuruluPAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/2)

22.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Para Kredi ve Koordinasyon KuruluTÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/3)

17.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in ikinci bölümünün başlığı değiştirilmiştir. ...

Gümrük ve Ticaret BakanlığıGÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:2)

17.02.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nin 39 uncu maddesine fıkralar eklenmiştir. ...

Diğer MevzuatPETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.02.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “biyodizel” ibaresi “akaryakıt” olarak değiştirilmiştir. ...

TCMBDÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

17.02.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bu Yönetmeliğin amacı, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ...